REGLAMENT DEL CLUB

 

REGLAMENT INTERN DEL CB CABRILS

 

Introducció

 

El Present reglament pretén crear un conjunt de normes, objectius, funcions i criteris de funcionament del CB Cabrils.

Totes les persones que integren la disciplina del CB.Cabrils es comprometen a conèixer, complir i fer complir el present Reglament Intern.

Els Jugadors, mitjançant els familiars dels mateixos i totes aquelles persones que així ho desitgin expressament adquireixen l’obligació de contribuir al Pressupost de Despeses Anuals del Club, mitjançant la aportació econòmica que anualment establiran els responsables del Club.

El present reglament de Règim Intern podrà ser modificat prèvia proposició per escrit de qualsevol membre del club i aprovat per acord dels seus responsables.

 

1.- Del Club

 

 • S’estableixen, dins els objectius generals del CB Cabrils, conceptes imprescindibles per a la educació integral dels jugadors: la solidaritat, el respecte(vers entrenadors, companys, rivals i àrbitres), l’educació, la sociabilitat, la urbanitat, l’esportivitat, tant en els entrenaments, com en els partits, tan oficials com amistosos, així com en qualsevol acte programat pel club.

 

 • La formació esportiva portada pel club inclou:

 

 • Preparació física, tècnica, tàctica, estratègica i psicològica. Però el primer objectiu del club és formar persones i després esportistes.
 • Una Planificació vertical, en funció de les diferents edats, tenint en compte la complexitat del procés evolutiu, el creixement intel·lectual, així com la progressió tècnica, tàctica i física dels jugadors.

 

 • Correspondrà al club, a través de la seva Junta Directiva, resoldre la interpretació i totes aquelles qüestions que no es trobin en aquest Reglament.

 

 

 

 

2.- Dels Jugadors

 

 • Els jugadors estaran subjectes a les normes següents:

 

 • Respecte amb tots els membres que formen el club, amb treballadors de les instal·lacions, amb els contraris, àrbitres, regles de joc, públic, dins i fora dels terrenys de joc, tant en els partits com en els entrenaments i arreu on representin al club.
 • Utilitzar un vocabulari correcte.
 • Puntualitat a tots els actes i/o citacions que realitzi el club.
 • Justificar les absències i faltes de puntualitat.
 • Anar als partits oficials i amistosos i als actes del club amb la roba oficial.
 • Mantenir-se sempre a les ordres i recomanacions de qualsevol càrrec directiu del club.
 • Cuidar expressament el material i les instal·lacions.
 • Col·laborar activament en les activitats que el club proposi.
 • Conèixer i complir les normes de caràcter general per als esportistes.
 • Assumir amb respecte les sancions disciplinàries a les que pugui ser sotmès.

 

2.1.- Dels entrenaments

 

2.1.1- Del Vestuari

 

 • En els partits és obligatori utilitzar l’equipatge facilitat pel Club. S’ha de venir amb la bossa i tot l’equipatge entregat .
 • Es mantindrà cura de tota la roba i material que es doni als jugadors.
 • En cas de facilitar-se equipatge per entrenament, aquest també serà d’us obligatori

 

2.1.2.- Abans de l’entrenament

 

 • S’ha d’estar als vestidors 5 minuts abans de l’horari establert per l’entrenador , equipats i preparats per a la pràctica.
 • Els jugadors que vinguin abans de l’horari establert s’han d’abstenir de jugar amb pilotes, siguin pròpies o del club, i hauran d’esperar a la grada fins que sigui la seva hora d’entrenament.
 • No poden realitzar cap activitat que requereixi esforç físic.
 • No poden accedir a les zones on altres equips estiguin entrenant en aquell moment.

 

 

 

 

 

 

2.1.3.- Durant l’entrenament

 

 • No utilitzar, en cap cas, ni en els entrenaments, ni en els partits, rellotges, polseres, anells, collars, pírcings, gorres, viseres o altres objectes que puguin causar algun tipus de lesió, tant al portador com els seus companys.
 • Aprendre amb atenció les indicacions, explicacions i correccions que s’indiquin.
 • No abandonar la zona d’entrenament sense permís.
 • Tot jugador es responsable del material esportiu que se li doni per a les pràctiques i ha de deixar-lo al lloc corresponent al finalitzar o quan se’ls demani.

 

2.1.4.- Després de l’entrenament

 

 • Ajudar a recollir el material utilitzat.
 • Abans d’abandonar les instal·lacions, esperar les indicacions de l’entrenador.
 • Es obligatori dutxar-se, per la qual cosa s’ha de portar el material necessari d’higiene personal, incloses xancles.
 • Canviar-se de calçat i roba interior.

 

2.2.- Dels Partits

 

 • Independentment del camp on es jugui, s’haurà d’arribar a l’hora indicada per l’entrenador
 • Es obligatori utilitzar l ‘equipació subministrada pel club, així com la bossa o motxilla.
 • Es recomanable que cada jugador porti la seva pròpia ampolla d’aigua.

 

3.- Dels Entrenadors

 

Les funcions dels entrenadors segons els criteris que marqui la Direcció Esportiva son :

 

 • Dirigir els entrenaments i els partits del seu equip.
 • Conèixer i vigilar que aquest reglament de règim intern es compleixi.
 • Conèixer i vigilar el compliment de les normes de caràcter general pels esportistes.
 • Mantenir la disciplina del grup dins i fora del club.
 • Els entrenadors de les categories d’escola de bàsquet base es mantindran dins el vestidor, abans i desprès de l’activitat física, per ajudar als jugadors, si és necessari i per evitar aldarulls o desordres.
 • No modificar els horaris d’entrenament/partits sense el coneixement del coordinador.
 • Anar als entrenaments amb l’equipatge oficial del club.
 • Anar als partits oficials i amistosos establerts pel club amb la roba oficial.
 • Mantenir les reunions que el coordinador cregui oportunes.
 • Redactar els informes d’evolució del jugador que demani el coordinador.
 • Controlar l’assistència i actitud del jugador.
 • Utilitzar tots els mitjans que posa del club a la seva disposició.
 • Mantenir el material i les instal·lacions esportives en perfecte estat.
 • Tenir les fitxes esportives.
 • Formarà part de les comissions que el coordinador cregui oportú.
 • Utilitzar un vocabulari correcte.
 • Justificar les absències i faltes de puntualitat.
 • Col·laborar activament en les activitats que el club proposi.
 • Assumir amb respecte les sancions disciplinàries a les que pugui ser sotmès.

 

4.- Del Coordinador i D.T

 

Les funcions del coordinador segons els criteris que marqui la junta son :

 

 • Conèixer i vigilar que aquest reglament de règim intern es compleixi.
 • Conèixer i vigilar el compliment de les normes de caràcter general pels esportistes.
 • Mantenir la disciplina dels grups dins i fora del club.
 • Formarà part de les comissions que la Junta cregui oportú.
 • Avaluar les activitats dels entrenadors i jugadors.
 • Controlar l’assistència i actitud dels entrenadors.
 • Reportar a la Direcció Esportiva els informes que es requereixin en cada moment.
 • Anar als entrenaments amb l’equipatge oficial del club.
 • Anar als partits oficials i amistosos establerts pel club amb la roba oficial.
 • Utilitzar tots els mitjans que posa del club a la seva disposició.
 • Mantenir el material i les instal·lacions esportives en perfecte estat.
 • Atendre l’assistència dels pares o tutors dels jugadors en les hores convingudes.
 • Facilitar la formació continua dels entrenadors.

 

 

5.- Dels Familiars i acompanyants

 

 • Hauran d’animar, ajudar i col·laborar per afavorir la bona marxa del club, doncs són una part fonamental pel bon funcionament.
 • Han d’afavorir la participació activa dels seus fills.
 • Donaran en tot moment bona imatge. Són models pel seus fills i pels altres jugadors. No s’ha de fer servir vocabulari despectiu ni contra jugadors, adversaris, àrbitres, entrenadors, etc….
 • Facilitaran la funció dels entrenadors i dels delegats dels equips.
 • Evitaran fer comentaris tècnics-tàctics als entrenadors i jugadors, tant en partits com en els entrenaments, animant en tot moment als jugadors i deixant tots els altres factors de banda.
 • No faran pressió als entrenadors en favor dels seus fills.
 • Facilitaran que els jugadors arribin puntuals als entrenaments i als partits.
 • No podran estar a la zona dels vestidors sempre i quan els seus fills no necessitin la seva ajuda.
 • Està totalment prohibit entrar al camp en partits i entrenaments. S’han de mantenir a les grades.

 

ARTICLE ADICIONAL

 

 • Aquest reglament implicarà l’aplicació d’un règim sancionador que serà desenvolupat posteriorment a l’aprovació del present reglament.